Общи условия

за използване на уебсайт www.fairytale.town

Добре дошли в нашия уебсайт www.fairytale.town! Приказен град е платформа за четене и слушане на литературни произведения (истории, приказки, статии и други) за деца и родители, учители и всички любители на приказния жанр!

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите и администратора на уебсайтa във връзка с използването на уебсайта и неговите услуги, ресурси и функционалности. 

С достъпа, разглеждането и използването на услугите на уебсайта, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате да сте обвързани от тях. В случай на несъгласие с Общите условия, моля преустановете използването на уебсайта и услугите.

I. Дефиниции

“Общи условия”, “ОУ” – условията, уреждащи отношенията между Потребителите, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните Услуги.

“Уебсайт”, “Сайт” – обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL) www.fairytale.town, включително и мобилни и други свързани софтуерни приложения. 

“Администратор”, “Ние” – дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта: “ДАСТМО ГЕЙМС” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 206459578, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Младост, ул. „Злати Бръчков“ 10, ет. 3.

“Потребител”, “Вие” –  лице, което осъществява достъп до Уебсайта и/или използва предоставяните Услуги.

“Потребителски профил” е съвкупността от данни, свързани с регистриран Потребител, който използва Услугите на Уебсайта.

“Услуги” – всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора чрез Уебсайта и достъпни за Потребителите.

“Съдържание“ – безплатно или платено литературно съдържание (приказки, стихотворения, статии и други) в текст и/или аудио формат, предоставяно в Уебсайта от Администратора или други правоносители.

II. Приемане, валидност и действие на Общите условия

1. С достъпа, разглеждането, регистрацията и използването на Услугите и ресурсите на Уебсайта Потребителите потвърждават, че са запознати с ОУ, и приемат безусловно да са обвързани от тях. Регистрацията в Уебсайта изисква предварително съгласие на Потребителя с ОУ, с Политиката за поверителност, както и с други писмени правила на Администратора, публикувани в Уебсайта.

2. Настоящите ОУ представляват правно споразумение със задължителна обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Отношенията им се регулират от тези ОУ, от Политиката за поверителност, както и от другите писмени правила на Администратора, публикувани в Уебсайта – неразделна част от настоящите ОУ.

3. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти и софтуер на трети страни, доколкото последните не се предоставят и контролират от Администратора.

4. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и си запазва правото да внася промени по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация и чрез комуникация с Потребителите в случаите, когато това се изисква по закон. Всяка промяна влиза в сила от момента на оповестяване. При несъгласие с новата версия Вие не следва да използва Уебсайта и Услугите след влизане в сила на новата версия. Ако Вие продължите да използвате Уебсайта и Услугите след актуализиране на ОУ, ще се счита, че сте съгласни с последната публикувана версия на ОУ. 

5. Администраторът полага дължимата грижа за представяне на пълна и точна информация в Сайта. Възможно е да има непълноти или неточности в някои описания, дължащи се на човешка или техническа грешка.

6. В случай че имате съмнение относно качеството на Услугите, Съдържанието или надеждността на Сайта, не следва да използвате Услугите или която и да е част от Сайта. Във всички останали случаи, въпреки това съмнение, Вие продължите да използва Услугите или ресурсите на Сайта, отговорността за това решение е изцяло Ваша. 

III. Услуги

7. Уебсайтът с уеб адрес (URL) www.fairytale.town предоставя на Потребителите възможност за четене и слушане на приказки и друго литературно Съдържание. Съдържанието в Уебсайта е разделено в различни категории за лесен и удобен избор на Потребителя („Класически“, „Битови“, „Приказки с животни“, „Приказки в рими“, „Кратки приказки“ и други).

8. Безплатни Услуги. Потребителите могат да четат и слушат безплатно Съдържание в Уебсайта. Нерегистрираните Потребители могат да споделят безплатното Съдържание в своите социални мрежи. Регистрираните Потребители могат допълнително да добавят безплатни творби в колекция „Любими“ в своя Потребителски профил и да оставят коментари за съответната творба/и, видими за другите Потребители.

9. Платени Услуги. Уебсайтът предоставя на Потребителите възможност за четене и слушане на платено Съдържание. Само регистрирани Потребители могат да получат достъп до платеното Съдържание на Сайта. Достъпът до съответната платена Услуга след като Потребителят заплати стойността й съгласно т. 12 по-долу е неограничен.

10. Администраторът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагано Съдържание на Сайта или да преустановява предлагането на определени творби.

11. Потребителят носи отговорност за изборa си на Съдържание и Услуга/и, както и за съответствието нa избраното Съдържание и Услуга/и с очакванията на му за вида, функционалностите и предназначението им. Администраторът предоставя, а Потребителите използват Услугите такива, каквито са обявени съгласно условията и параметрите, посочени в Уебсайта. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителите, на техен риск и отговорност.

12. Плащания

12.1. Цените на платените Услуги са посочени в Уебсайта. Потребителят заплаща стойността на платената Услуга/и по т. 9 по-горе чрез изпращане на СМС. Администраторът си запазва правото да предвиди и друг начин на плащане, посочен в Сайта.

12.2. През Уебсайта могат да се извършват плащания като се използват доставчици – трети страни (за СМС разплащания се използват услугите на платформата www.mobio.bg). Вие приемате и се съгласявате, че Приказен град не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с тях. 

12.3. При плащане е възможно да се начисляват допълнителни такси, определяни от съответния платежен оператор. Препоръчително е предварително запознаване с условията и цените за услуги на съответния платежен оператор.

IV. Достъп и регистрация. Потребителски профил

13. Достъпът до Сайта е свободен както за регистрирани, така и за нерегистрирани Потребители. 

14. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в Уебсайта. При нужда можете да получите съдействие от Администратора във връзка с регистрацията и създаването на Вашия Потребителски профил. Наличието на Потребителски профил е необходима предпоставка за използване на платените Услуги по т. 9 по-горе.

15. При регистрация в Уебсайта Потребителят попълва всички задължителни полета в регистрационната форма и отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. Потребителят е единствено отговорен за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на Потребителския му профил в Уебсайта.

16. Администраторът може да изтрие всеки Потребителски профил и/или всяка друга информация, която Потребител е предоставил чрез Уебсайта, по всяко време, без предупреждение поради  нарушения на тези ОУ или разпоредби на приложимото законодателство. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби в резултат на премахването на потребителско съдържание от Уебсайта и/или Услугите. 

17. Потребителят може да отправи искане към Администратора за заличаване на Потребителския си профил по всяко време. Администраторът си запазва правото временно или постоянно да ограничава или блокира достъпа до Уебсайта и/или Услугите на всички Потребители при наличие на основателна причина.

18. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от невъзможността на Потребителя да запази поверителността на паролата си.

V. Права и задължения 

19. Права и задължения на Потребителя

19.1. Потребителят се задължава:

a) Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава Потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Администратора за всяко неоторизирано използване на профила му;

б) Да осъществява достъп до Услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта;

в) Да не използва, възпроизвежда, копира и разпространява, в цялост или отделни части, Уебсайта и/или публикуваното в него Съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални) извън изрично посочените в ОУ;

г) Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени;

д) Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копиране, адаптиране, модифициране, реверсивен инженеринг, създаване на производни на софтуера в Уебсайта; заобикаляне, премахване, манипулиране на каквито и да е елементи от защитата и въведените технически мерки за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, хакерски атаки и други деструктивни действия, включително, но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването на Сайта и Услугите в цялост или на части,  кражба и загуба на данни;

е) Да не публикува в Уебсайта – в блога или в коментари към дадено Съдържание в Сайта, изпраща по имейл или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което: е незаконно, увреждащо, заплашително, обидно или опетняващо; е порнографско, расистко, дискриминационно; е невярно или подвеждащо и нарушава права на интелектуална собственост на Администратора, на Потребителите и/или на други трети лица;

ж) Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други Потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер;

з) Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица. 

и) Потребителят гарантира, че притежава всички авторски права върху произведение, изпратено за публикуване или че има право (разрешение) от правоносителя (автор или лице или организация, което притежава авторските права) за разпространението на това произведение. Потребителят е единствено отговорен за всички вреди, причинени в резултат на нарушени авторски права върху произведение, което е изпратил за публикуване.

19.2. Потребителят има право:

а) Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;

б) Да създаде свой Потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да прави последващи промени в него;

в) Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил;

г) Да оттегля своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация и оферти от Администратора и негови партньори по всяко време чрез настройките на своя Потребителски профил в Уебсайта. 

20. Потребителят не може да упражни право на отказ за Услугите, предоставяни от Приказен град, по смисъла и на основание чл. 57, т. 13 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

21. Права и отговорност на Администратора

21.1. Администраторът има право:

а) По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до Потребителите и без да носи отговорност за това;

б) Да блокира достъпа на Потребител до Уебсайта при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за поверителност и други писмени условия – неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес;

в) Временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите с оглед повишаване качеството на  Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности;

г) Да търси с всички позволени от закона средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия, Политиката за поверителност и други писмени условия – неразделна част от настоящите ОУ;

Всички права, които не са изрично предоставени на Потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Администратора. 

21.2. Администраторът се задължава:

а) Да предостави Услугата, избрана от Потребителя. 

21.3.  Администраторът не носи отговорност за:

a) Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчикът или лицата, предоставящи свързани и  други  услуги, достъпни през Уебсайта;

б) Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра/електронното устройство на Потребителя;

в) Вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в Уебсайта; 

г) Загуби на Потребителя от пропуснати ползи;

д) Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на трети лица и страни във връзка с използване на Сайта и Услугите, нито гарантира удовлетворение на Потребителя от избраното Съдържание и/или Услуга/и;

VI. Защита на личните данни

24. С достъпа до Уебсайта Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилно, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта и Услугите съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за поверителност и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук

25. Администраторът обработва лични данни на Потребителите в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

26. Администраторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица.   

27. При обработването на лични данни се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VII. Интелектуална собственост

28. Интерфейсът, съдържанието и оформлението на Уебсайта, включително, но не само, търговската марка и логото на Администратора, дизайн, текстове, включително литературно Съдържание, графики, изображения, бутони, потребителски интерфейс, бази данни и софтуер, както и всякакво съчетание от горепосочените обекти на интелектуална собственост, са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на който и да е елемент, обект на интелектуална собственост, на Услугите и Уебсайта може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

29. Администраторът има право да използва съдържание, публикувано от Потребителите, за цели изрично упоменати в настоящите ОУ, включително, но не само за реклама, подобряване съдържанието на Сайта, бюлетини, нотификации и други законосъобразни цели във връзка с използването на Услугите на Сайта. 

30. Уведомления и сигнали относно Съдържание в Сайта, в блога и/или публикувани от Потребители коментари, за които се твърди, че нарушават авторски и/или  други права на интелектуална собственост, могат да се изпращат чрез формата за контакт, достъпна тук. При констатиране на нарушения и след преценка в разумен срок на основателността на изпратеното уведомление за нарушение авторски и други права на интелектуална собственост, Администраторът премахва докладваното съдържание от Уебсайта.

VIII. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

31. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите (КЗП) с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6; телефон за потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

32. При спор относно задължения във връзка с използване на Уебсайта и Услугите съответният Потребител може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл. 181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на КЗП на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

X. Приложимо право 

33. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и Услугите, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд. 

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на Уебсайта!

В сила: 01.06.2022г.

“ДАСТМО ГЕЙМС” ЕООД   |  2022 ©

Още приказки